معاونت:بین الاقوامی صوتیاتی ابجد/مجارستانی

آزاد دائرۃ المعارف، ویکیپیڈیا سے
Jump to navigation Jump to search

The charts below show the way in which the بین الاقوامی صوتیاتی ابجد represents مجارستانی زبان pronunciations in Wikipedia articles.

See Hungarian phonology for a more thorough look at the sounds of Hungarian.

حرف صحیحs
معاونت:با ابجدیہ Examples English approximation
b bot, képzés boat
c tyúk, ágytól,
tja, átnyúlik
RP Tuesday
d dob, hétből duck
d͡z madzag, ketrecben lads
d͡ʒ dzsessz, ácsból jug
f fa, szívtam fast
ɡ gép, zsákból go
h hó happy
j jó, lyuk yes
ɟ gyár, pintyből, adja RP due
k kép, fogtam scat
l ló lip
m ma, színpad man
n nem nap
ŋ munka bank
ɲ nyár, pinty canyon
p pipa, dobtam spun
r ró, balra rolled r
s szó, méztől sun
ʃ só, rúzstól, község ship
t toll, adhat stone
t͡s cél, edzhet cats
t͡ʃ csak, bridzstől, segítség chop
v vág, széfben vat
z zöld, mészből zipper
ʒ zseb, hasba rouge
مصوتs
معاونت:با ابجدیہ Examples English approximation
ɒ hat RP hot
vár AuE father
ɛ ez bat
él pay
i visz kit
víz knee
o ok hole
tó hole
ø öl Somewhat like nurse
øː lő Somewhat like purr
u ujj put
út food
y üt Somewhat like cute (but without the initial 'y' sound)
tűz Somewhat like cue (but without the initial 'y' sound)
Marginal vowels
ɒː A RP nod
a kalcium, Svájc AuE but
ɛː E bad
Stress
ˈ Stress falls on the first syllable of a word

Sound changes[ترمیم]

Degemination[ترمیم]

  • Long consonants become short when preceded or followed by another consonant: folttal [foltɒl].

Intercluster elision[ترمیم]

  • Middle denti-alveolar stops[توضیح درکار] may be omitted in clusters of three or more consonants, depending on speed and articulation of speech.

Bibliography[ترمیم]

  • Szende، Tamás (1994)، "Illustrations of the IPA: Hungarian"، Journal of the International Phonetic Association، 24 (2): 91–94، doi:10.1017/s0025100300005090