معاونت:Linux Urdu Keyboard

آزاد دائرۃ المعارف، ویکیپیڈیا سے
Jump to navigation Jump to search

ذیل میں ملف ہے جو لینکس میں اردو کلیدی تختہ کا نقشہ متعین کرتا ہے۔ یہ ملف

/etc/X11/xkb/symbols

راہنماچہ میں عموماً ur کے نام سے ڈالا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ بعض distros پر یہ راہنماچہ

/usr/share/X11/xkb/symbols

ہو گا۔

اس مِلف کی مختلف صورتیں اور اخراجہ کے ربط نیچے دیے ہیں جو الگ صفحوں پر لے جاتے ہیں:

  1. صوتی
  2. ادارہ تحقیقات اردو کا صوتی، اخراجہ 1.1
  3. مقتدرہ قومی زبان کا نقشہ (جو ونڈوز ایکس پی پر بھی استعمال ہوتا ہے)


مذید[ترمیم]

Les afirmacions son veritat o mentida?

A Windows es pot fer servir la contrabarra (\) per als noms dels fitxers. A Linux es pot fer servir la contrabarra (\) per als noms dels fitxers. Windows utilitza l’extensió per conèixer el tipus d’un fitxer. Linux utilitza l’extensió per conèixer el tipus d’un fitxer. Els fitxers eva.txt i Eva.txt son el mateix a Windows Els fitxers eva.txt i Eva.txt son el mateix a Linux /var/log/messages és un camí absolut. etc/passwd és un camí absolut. fitxer.pdf és un camí relatiu. C:\Windows\System32 és un camí relatiu

(veritat)

Quin seria el lloc més adequat per guardar una base de dades en una màquina Linux. Per què?

Llisteu els fitxers que compleixen les condicions indicades:

Fitxers de tipus png. Fitxers que comencin per win. Fitxers que continguin una z en el seu nom Fitxers amb noms de 5 posicions o menys

Executeu l’ordre dir a C:\ i a C:\Windows\. Per què a C:\ no apareixen els arxius i …, i a C:\Windows\ si? Elimineu tots els arxius de tipus *txt del directori actual. L’extensió *bak es sol utilitzar per denominar copies de seguretat. Feu una copia de seguretat de tots els arxius *odt del directori actual. (si tenim l’arxiu document.odt, la seva copia de seguretat s’haurà de dir document.odt.bak) Creeu una carpeta backup dins del directori i moveu-hi totes les copies de seguretat que heu creat.

LINUX:

L’ordre ls no mostra per defecte els arxius ocults. Esbrina què cal fer perquè els mostri Quina és l’opció de l’ordre cp que permet copiar una estructura de directoris completa? Si executeu l’ordre cd sense cap paràmetre, on us envia?
Experimenteu amb les ordres següents. Expliqui que fa cadascuna de les ordres següents:

ls /bin/l*n ls /bin/l???n ls /bin/[aeiou]*[a-f] ls /bin/*[!0-9]* ls ~

Dueu a terme les accions següents: - Situeu vos al directori d’arrel - Sense canviar de directori, creeu un directori nou dins del vostre directori d’usuari - Copieu l’arxiu /etcpasswd al directori que heu creat, sense moure-us del directori

MANIPULACIÓ DE PARTICIONS LINUX:

A través de la línia d’ordres, feu les particions següents en el disc dur virtual de 1,5 GB que heu afegit.

1 partició primària de 300 MB amb format ext4. 1 partició primària de 200 MB amb format ext3. 1 partició primària de 100 MB amb format NTFS. 1 partició estesa amb la resta de l’espai de disc. 1 partició lògica de 200 MB amb format FAT32. 1 partició lògica de 300 MB amb format ext2. 1 partició lògica de 100 MB amb format swap. 1 partició lògica amb la resta de l’espai sense format assignat.

Amb l’intèrpret d’ordres, creeu un directori al vostre escriptori i munteu-hi la partició de format FAT32. Desmunteu la partició a través de l’intèrpret d’ordres. Feu que s’utilitzi la partició swap que heu creat.

GESTIÓ DE VOLUMS – LINUX

Amb el disc dur de 2 GB utilitzat anteriorment, preneu la partició que tenia el sistema de fitxers ext4, la que tenia el sistema de fitxers NTFS i la que tenia el sistema de fitxers ext2 i creeu un volum físic amb cadascuna d’elles. Llisteu els volums, un cop els hàgiu creat.

Agrupeu els volums físics creats en l’apartat anterior en un únic grup de volums. Mostreu la informació del grup de volums creat.


Creeu un volum lògic de 800 MB i un altre amb la resta de l’espai al grup de volums de l’apartat anterior. Llisteu els volums lògics.
Formateu el volum lògic de 800 MB en format ext4.


Creeu un directori vlogic al vostre directori i munteu-hi el volum lògic de 800 MB.
Elimineu el volum lògic de 200 MB i amplieu el volum lògic de 800 MB fins a 1000 MB. Desmunteu abans el volum lògic creat.