آیزو 3166-2:IT

آزاد دائرۃ المعارف، ویکیپیڈیا سے

آیزو 3166-2:IT آیزو 3166-2 میں اطالیہ کا اندراج ہے۔ بین الاقوامی تنظیم برائے معیاریت کی جانب سے شائع کیا جانے والا آیزو 3166 کا حصہ ہے۔

موجودہ رموز[ترمیم]

علاقہ جات[ترمیم]

رمز ذیلی تقسیم نام
IT-65  آبروزو
IT-77  بازیلیکاتا
IT-78  کلابریا
IT-72  کمپانیہ
IT-45  ایمیلیا رومانیا
IT-36  فریولی وینیزیا جولیا
IT-62  لازیو
IT-42  لیگوریا
IT-25  لومباردیہ
IT-57  مارکے
IT-67  مولیزے
IT-21  پیعیمونتے
IT-75  آپولیہ
IT-88  ساردینیا
IT-82  صقلیہ
IT-52  تسکانہ
IT-32  ترینتینو جنوبی ٹائرول
IT-55  امبریا
IT-23  وادی آوستہ
IT-34  وینیتو

صوبے[ترمیم]

رمز ذیلی تقسیم نام علاقے میں
IT-AG آگریجنتو 82
IT-AL الیساندریا 21
IT-AN انکونا 57
IT-AO آوستہ 23
IT-AR آرتزو 52
IT-AP آسکولی پیچینو 57
IT-AT آستی 21
IT-AV آویلینو 72
IT-BA باری 75
IT-BT بارلیتا-آندریا-ترانی 75
IT-BL بیلونو 34
IT-BN بینیوینتو 72
IT-BG بیرگامو 25
IT-BI بیئلا 21
IT-BO بولونیا 45
IT-BZ بولسانو 32
IT-BS بریشا 25
IT-BR بریندیزی 75
IT-CA کالیاری 88
IT-CL کالتانیسیتا 82
IT-CB کامپوباسو 67
IT-CI کاربونیا-اگلیسیاس 88
IT-CE کاسیرتا 72
IT-CT کاتانیا 82
IT-CZ کاتاندزارو 78
IT-CH کئیتی 65
IT-CO کومو 25
IT-CS کوزینتسا 78
IT-CR کریمونا 25
IT-KR کروتونے 78
IT-CN کونیو 21
IT-EN اننا 82
IT-FM فیرمو 57
IT-FE فیرارا 45
IT-FI فلورنس 52
IT-FG فوجا 75
IT-FC فورلی-چیزینا 45
IT-FR فروزینونے 62
IT-GE جینوا 42
IT-GO گوریتسیا 36
IT-GR گروسیتو 52
IT-IM امپیریا 42
IT-IS ازیرنیا 67
IT-SP لا سپیتسیا 42
IT-AQ لاکویلا 65
IT-LT لاتینا 62
IT-LE لیچہ 75
IT-LC لیکو 25
IT-LI لیورنو 52
IT-LO لودی 25
IT-LU لوکا 52
IT-MC ماچیراتا 57
IT-MN مانتووا 25
IT-MS ماسا-کارارا 52
IT-MT ماتیرا 77
IT-VS میدیو کامپیدانو 88
IT-ME میسینا 82
IT-MI میلان 25
IT-MO مودینا 45
IT-MB مونتسا اور بریانتزا 25
IT-NA ناپولی 72
IT-NO نووارا 21
IT-NU نوورو 88
IT-OG اولیاسترا 88
IT-OT اولبیا-تیمپیو 88
IT-OR اوریستانو 88
IT-PD پادووا 34
IT-PA پالیرمو 82
IT-PR پارما 45
IT-PV پاویا 25
IT-PG پیروجا 55
IT-PU پیزارو و اوربینو 57
IT-PE پسکارا 65
IT-PC پیاچنزا 45
IT-PI پیسا 52
IT-PT پستویا 52
IT-PN پوردینونے 36
IT-PZ پوتینتسا 77
IT-PO پراتو 52
IT-RG راگوزا 82
IT-RA راوینا 45
IT-RC رجیو کلابریا 78
IT-RE رجیو امیلیا 45
IT-RI ریئتی 62
IT-RN ریمینی 45
IT-RM روما 62
IT-RO روویگو 34
IT-SA سالیرنو 72
IT-SS ساساری 88
IT-SV ساوونا 42
IT-SI سئینا 52
IT-SR سرقوسہ 82
IT-SO سوندریو 25
IT-TA تارانتو 75
IT-TE تیرامو 65
IT-TR تیرنی 55
IT-TO تورینو 21
IT-TP تراپانی 82
IT-TN ترینتو 32
IT-TV تریویزو 34
IT-TS تریستے 36
IT-UD اودینے 36
IT-VA واریزے 25
IT-VE وینس 34
IT-VB ویربانو-کوزیو-اوسولا 21
IT-VC ویرچیلی 21
IT-VR ویرونا 34
IT-VV ویبو والینتسیا 78
IT-VI ویچینسا 34
IT-VT ویتیربو 62

ملاحظات[ترمیم]