ویکیپیڈیا:مضامین تازہ/تاریخ

آزاد دائرۃ المعارف، ویکیپیڈیا سے
اس فہرست کی تجدید بذریعہ شعیب روبہ کی جاتی ہے۔

تاریخ، 642

بنیادی s، 3

تاریخ بلحاظ براعظم and region، 8

تاریخ بلحاظ ملک، 36

ماقبل تاریخ and ancient history، 161

بنیادی، 7

 1. پتھر کا دور
 2. en) Chalcolithic)
 3. کانسی دور
 4. آہنی دور
 5. en) Ancient history)
 6. en) Classical antiquity)
 7. en) Late Antiquity)
 8. en) Hellenistic period)

ماقبل تاریخ، 19

 1. زمانہ قبل از تاریخ
 2. en) جنوبی مانس)
 3. en) Cro-Magnon)
 4. en) جاوامین)
 5. en) پیکنگ کا انسان)
 6. en) ارتقائے آدم)
 7. en) Early human migrations)
 8. en) نینڈرتهال)
 9. en) Paranthropus)
حجری دور، 10
 1. قدیم زمانہ پتھر
 2. en) Lower Paleolithic)
 3. en) Middle Paleolithic)
 4. en) Control of fire by early humans)
 5. en) بالائی پیلیو لیتھک)
 6. en) Behavioral modernity)
 7. وسطی زمانہ پتھر
 8. جدید زمانہ پتھر
 9. en) Neolithic Revolution)
 10. en) Cradle of civilization)

افریقہ، 19

 1. en) North Africa during Antiquity)
 2. قدیم مصر
 3. فرعون
 4. en) سلطنت بطلیموس)
 5. طيبہ
 6. منف
 7. en) Old Kingdom)
 8. en) Middle Kingdom of Egypt)
 9. en) جدید مملکت مصر)
 10. en) Protodynastic Period of Egypt)
 11. en) Egyptian Dynasties)
 12. en) Land of Punt)
 13. en) Nok culture)
 14. en) نوبیا)
 15. en) مملکت کوش)
 16. en) مرواہ)
 17. en) مملکت اکسوم)
 18. قرطاجنہ
 19. en) Punic Wars)

براعظم امریکا، 8

 1. en) Mesoamerica)
 2. en) Chavín culture)
 3. en) Maya civilization)
 4. en) Olmec)
 5. en) Paleo-Indians)
 6. en) Settlement of the Americas)
 7. en) Teotihuacan)
 8. en) Zapotec civilization)

Asia، 74

 1. شاہراہ ریشم

وسطی Asia، ایران، قفقاز، 15

 1. حخمانیشی سلطنت
 2. en) Atropatene)
 3. باختر
 4. en) Caucasian Albania)
 5. en) Caucasian Iberia)
 6. en) Elam)
 7. en) سوسن (شہر))
 8. en) ماد)
 9. سلطنت اشکانیان
 10. ایران
 11. en) Roman-Persian Wars)
 12. سکاها
 13. ساسانی سلطنت
 14. en) سغد)
 15. en) Tocharians)

مشرقی ایشیا، 16

 1. en) Ancient China)
 2. en) Gojoseon)
 3. en) Jōmon period)
 4. en) Jin Dynasty (265–420))
 5. ہان خاندان
 6. en) چن خاندان)
 7. en) Shang Dynasty)
 8. en) Sixteen Kingdoms)
 9. en) Southern and Northern Dynasties)
 10. en) Spring and Autumn Period)
 11. en) Three Kingdoms of Korea)
 12. en) Three Sovereigns and Five Emperors)
 13. en) Warring States Period)
 14. چو
 15. en) شیا خاندان)
 16. en) Yayoi period)

جنوبی ایشیا، 11

 1. چاولا سلطنت
 2. گپتا سلطنت
 3. وادیٔ سندھ کی تہذیب
 4. موئن جو دڑو
 5. مملکت يونانی ہند
 6. en) Indo-Scythians)
 7. کشان سلطنت
 8. en) سلطنت مگدھ)
 9. موريا
 10. en) Satavahana)
 11. en) ویدک دور)

جنوب مشرقی ایشیا، 3

 1. en) Hong Bang dynasty)
 2. en) Nanyue)
 3. en) Pyu city-states)

مغرب Asia، 28

 1. زرخیز ہلال
 2. بین النہرین
 3. en) Akkad)
 4. en) آموری)
 5. en) مملکت آرمینیا (قدیم دور))
 6. اشوریہ
 7. نینوا
 8. سلطنت بابل
 9. بابل
 10. کلدانی
 11. عبیل
 12. en) History of ancient Israel and Judah)
 13. en) Hittite Empire)
 14. en) لیڈیا)
 15. en) Mitanni)
 16. تدمر
 17. فونیقی
 18. صور
 19. en) Phrygia)
 20. سلوقی سلطنت
 21. en) Syrian Wars)
 22. en) Sabaeans)
 23. سمیری
 24. اُر
 25. ٹرائے
 26. ٹرائے کی جنگ
 27. en) Ugarit)
 28. en) Urartu)

یورپ، 33

 1. en) Minoan civilization)
 2. en) Dacia)
 3. en) اتروسک تہذیب)
 4. قدیم یونان
 5. en) فارس ۔ یونانی جنگیں)
 6. en) Magna Graecia)
 7. en) Delian League)
 8. سپارٹا
 9. en) قدیم روم)
 10. en) رومی مملکت)
 11. en) رومی جمہوریہ)
 12. رومی سلطنت
 13. en) Crisis of the Third Century)
 14. en) جولیو کلاڈیوی خاندان)
 15. en) نیروا آنتونینے خاندان)
 16. en) مغربی رومی سلطنت)
 17. en) Decline of the Roman Empire)
 18. en) Gallic Wars)
 19. en) Germanic Wars)
 20. en) Macedonian Wars)
 21. en) Roman civil wars)
 22. en) مقدونیہ (قدیم مملکت))
 23. البیسی
 24. en) Cimmerians)
 25. en) Saxons)
 26. en) Sarmatians)
 27. en) Scythia)
 28. تھریس
 29. en) Migration period)
 30. en) Alans)
 31. en) Huns)
 32. en) Goths)
 33. en) Vandals)

قرون وسطی، 137

 1. قرون وسطیٰ
 2. جاگیردارانہ نظام
 3. en) Guild)
 4. en) Nobility)
 5. en) Boyar)
 6. en) شہہ سوار)
 7. en) Knyaz)
 8. en) Samurai)

افریقہ، 8

 1. en) Kingdoms in pre-colonial Africa)
 2. دولت مرابطین
 3. سلطنت گھانا
 4. en) Kanem Empire)
 5. سلطنت مالی
 6. سلطنت سونگھائی
 7. ٹمبکٹو
 8. en) Trans-Saharan trade)

براعظم امریکا، 8

 1. آزٹیک
 2. انکا
 3. en) Chimú culture)
 4. en) Mississippian culture)
 5. en) Moche (culture))
 6. en) Pre-Columbian era)
 7. en) Tiwanaku)
 8. en) Wari culture)

Asia، 40

 1. اسلامی عہدِ زریں
 2. مملوک

مرکزی ایشیا وایران، 7

 1. آق قویونلو
 2. en) Göktürks)
 3. قرہ قویونلو
 4. en) Islamic conquest of Persia)
 5. خوارزم شاہی سلطنت
 6. en) سلجوق خاندان)
 7. en) Uyghur Khaganate)

مشرقی ایشیا، 13

 1. en) Five Dynasties and Ten Kingdoms Period)
 2. en) Goryeo)
 3. en) Heian period)
 4. en) Jin Dynasty (1115–1234))
 5. en) Khitan people)
 6. en) Liao Dynasty)
 7. منگ خاندان
 8. مغول سلطنت
 9. en) Song Dynasty)
 10. تحصیل سوئی
 11. تانگ خاندان
 12. en) تین مملکتیں)
 13. en) یوآن خاندان)

جنوبی ایشیا، 3

 1. سلطنت دہلی
 2. en) Muslim conquest in the Indian subcontinent)
 3. en) وجے نگر سلطنت)

جنوب مشرقی ایشیا، 7

 1. en) Champa)
 2. en) Khmer Empire)
 3. en) Majapahit)
 4. سلطنت ملاکا
 5. en) Pagan Kingdom)
 6. en) Srivijaya)
 7. en) Trần Dynasty)

مغرب Asia، 8

 1. خلافت عباسیہ
 2. صلیبی جنگیں
 3. en) Crusader states)
 4. سلطنت عثمانیہ
 5. سلاجقہ روم
 6. en) Latin Empire)
 7. خلافت امویہ
 8. en) Empire of Nicaea)

یورپ، 73

 1. en) Black Death)
 2. en) East-West Schism)
 3. خاندان ہیبسبرگ
 4. en) نورمین)

Eastern یورپ and وسطی، 27

 1. en) Eurasian Avars)
 2. en) Kingdom of Bohemia)
 3. en) Bulgars)
 4. en) Bulgarian Empire)
 5. en) سلطنت بلغاریہ اول)
 6. en) Second Bulgarian Empire)
 7. بازنطینی سلطنت
 8. en) Byzantine–Arab Wars)
 9. en) Byzantine–Bulgarian Wars)
 10. en) Byzantine–Ottoman Wars)
 11. فتح قسطنطنیہ
 12. کومان
 13. en) Kingdom of Galicia–Volhynia)
 14. en) Grand Duchy of Lithuania)
 15. en) Grand Duchy of Moscow)
 16. en) مملکت مجارستان)
 17. en) Hussite Wars)
 18. en) خذر)
 19. کیویائی روس
 20. en) Great Moravia)
 21. en) Novgorod Republic)
 22. en) Ottoman–Venetian Wars)
 23. en) Polish–Lithuanian–Teutonic War)
 24. en) Rurik Dynasty)
 25. en) Teutonic Knights)
 26. en) Vladimir-Suzdal)
 27. وولگا بلغاریہ

مغرب یورپ، 42

 1. اینگلو سیکسن
 2. en) Austrasia)
 3. en) East Francia)
 4. en) فرنگی)
 5. en) Hanseatic League)
 6. مقدس رومی سلطنت
 7. en) Inquisition)
 8. en) Investiture Controversy)
 9. مملکت انگلستان
 10. en) Battle of Hastings)
 11. en) Norman conquest of England)
 12. en) Wars of the Roses)
 13. en) Kingdom of Germany)
 14. فرسان الہیکل
 15. en) Northern Crusades)
 16. en) Ostsiedlung)
 17. en) خاندان پلانٹیجنیٹ)
 18. en) وائکنگ عہد)
 19. en) Wends)

اٹلی، 7

 1. en) Gothic War (535–554))
 2. en) Guelphs and Ghibellines)
 3. en) Lombards)
 4. en) پاپائی ریاستیں)
 5. مملکت صقلیہ
 6. en) جمہوریہ جینوا)
 7. جمہوریہ وینس

فرانس، 10

 1. en) Capetian dynasty)
 2. en) Carolingian dynasty)
 3. en) برگنڈی ڈچی)
 4. مملکت فرانس
 5. جنگ سو سالہ
 6. en) Francia)
 7. en) West Francia)
 8. en) Merovingian dynasty)
 9. en) Neustria)
 10. en) Salic law)

ہسپانیہ، 6

 1. اندلس
 2. خلافت قرطبہ
 3. استرداد
 4. سلطنت ارغون
 5. مملکت قشتالة
 6. en) Visigothic Kingdom)

ابتدائی تاریخ جدید، 89

بنیادی s، 12

 1. en) Age of Discovery)
 2. en) Little Ice Age)
 3. نو آبادیاتی نظام
 4. سلطنت برطانیہ
 5. فرانسیسی استعماری سلطنت
 6. پرتگیزی سلطنت
 7. سلطنت ہسپانیہ
 8. نشاۃ ثانیہ
 9. en) Scientific Revolution)
 10. en) سات سالہ جنگ)
 11. en) Treaty of Zaragoza)
 12. en) Treaty of Tordesillas)

افریقہ، 8

 1. en) African slave trade)
 2. en) Bornu Empire)
 3. en) Kingdom of Mutapa)
 4. سلطنت اشانتی
 5. مملکت کانگو
 6. سلطنت اویو
 7. en) سلطنت زرقا)
 8. en) Hausa Kingdoms)

براعظم امریکا، 8

 1. en) امریکی جنگ انقلاب)
 2. en) European colonization of the Americas)
 3. en) British colonization of the Americas)
 4. en) Spanish colonization of the Americas)
 5. en) Spanish conquest of Mexico)
 6. en) Spanish conquest of the Inca Empire)
 7. en) French and Indian Wars)
 8. en) French and Indian War)

Asia، 24

 1. en) Ayutthaya Kingdom)
 2. en) M56 شانسی کا زلزلہ)
 3. en) Bengal famine of 1770)
 4. en) Burmese–Siamese wars)
 5. en) Deccan sultanates)
 6. en) Dutch East India Company)
 7. ایسٹ انڈیا کمپنی
 8. en) Edo period)
 9. en) توکوگاوا شوگون شاہی)
 10. en) Japanese invasions of Korea (1592–1598))
 11. en) Joseon Dynasty)
 12. en) Kazakh Khanate)
 13. en) Khanate of Bukhara)
 14. en) Lan Xang)
 15. en) Lê Dynasty)
 16. مراٹھا سلطنت
 17. مغلیہ سلطنت
 18. en) Khanate of Sibir)
 19. صفوی سلطنت
 20. en) Sino-Burmese War (1765–1769))
 21. en) Taungoo Dynasty)
 22. چنگ خاندان
 23. سکھ سلطنت
 24. en) Zunghar Khanate)

یورپ، 37

بنیادی s، 4

 1. دور استبصار
 2. پروٹسٹنٹ اصلاحِ کلیسا
 3. جنگ سی سالہ
 4. en) Counter-Reformation)

مغرب یورپ، 16

 1. en) 1755 Lisbon earthquake)
 2. en) Anglo-Dutch Wars)
 3. en) Congress of Berlin)
 4. en) Eighty Years' War)
 5. en) Enclosure)
 6. en) انگریزی خانہ جنگی)
 7. انقلاب فرانس
 8. en) French Revolutionary Wars)
 9. en) French Wars of Religion)
 10. en) Huguenot)
 11. en) Italian Wars)
 12. پروشیا
 13. en) پیوریٹن)
 14. en) Spanish Inquisition)
 15. en) War of the Austrian Succession)
 16. en) War of the Spanish Succession)

Eastern یورپ and وسطی، 17

 1. en) Cossacks)
 2. en) Cossack Hetmanate)
 3. خانان کریمیا
 4. en) Great Northern War)
 5. en) Great Turkish War)
 6. en) House of Romanov)
 7. en) خانیت قازان)
 8. en) Polish-Lithuanian Commonwealth)
 9. en) Partitions of Poland)
 10. en) Union of Lublin)
 11. en) Livonian War)
 12. en) Muscovite–Lithuanian Wars)
 13. en) Ottoman wars in Europe)
 14. en) Polish–Russian War)
 15. en) Tsardom of Russia)
 16. en) Oprichnina)
 17. en) Russo-Turkish War)

جدید تاریخ، 167

بنیادی s، 32

 1. en) Modern history)
 2. en) 1973 oil crisis)
 3. en) Abolitionism)
 4. en) Civil rights movement)
 5. سرد جنگ
 6. en) Collective farming)
 7. en) Decolonization)
 8. en) Financial crisis of 2007–2010)
 9. کساد عظیم
 10. صنعتی انقلاب
 11. en) Information Age)
 12. en) New Imperialism)
 13. خلانوردی
 14. خلائی دوڑ
 15. en) Spanish flu)
 16. دہشت پر جنگ
 17. en) Women's suffrage)
 18. پہلی جنگ عظیم
 19. en) Balkans Campaign (World War I))
 20. en) Eastern Front (World War I))
 21. en) Italian Campaign (World War I))
 22. en) Middle Eastern theatre of World War I)
 23. en) Western Front (World War I))
 24. en) Yalta Conference)
 25. دوسری جنگ عظیم
 26. en) Atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki)
 27. پرل ہاربر حملہ
 28. en) Battle of the Atlantic)
 29. en) Eastern Front (World War II))
 30. en) Mediterranean, Middle East and African theatres of World War II)
 31. en) Pacific War)
 32. en) Western Front (World War II))

افریقہ، 16

 1. en) Algerian War)
 2. en) Angolan Civil War)
 3. en) Anglo-Zulu War)
 4. en) عرب بہار)
 5. en) بيافرا)
 6. کانگو آزاد ریاست
 7. en) Ethiopian Civil War)
 8. اپارتھائیڈ
 9. en) Mahdist War)
 10. en) Nigerian Civil War)
 11. en) Rwandan Genocide)
 12. en) Scramble for Africa)
 13. en) Second Boer War)
 14. en) Second Congo War)
 15. en) Second Italo-Abyssinian War)
 16. خلافت سکوٹو

براعظم امریکا، 22

 1. زلزلۂ ہیٹی 2010ء
 2. en) African-American Civil Rights Movement (1955–1968))
 3. امریکی خانہ جنگی
 4. en) American Frontier)
 5. en) Confederate States of America)
 6. en) Cuban Missile Crisis)
 7. en) Dust Bowl)
 8. en) Empire of Brazil)
 9. en) Gran Colombia)
 10. en) Haitian Revolution)
 11. en) Manhattan Project)
 12. en) Mexican War of Independence)
 13. en) Mexican Revolution)
 14. en) Mexican–American War)
 15. en) New Deal)
 16. en) Paraguayan War)
 17. 11 ستمبر 2001ء، امریکہ دہشت گردی
 18. en) Spanish-American War)
 19. en) Wall Street Crash of 1929)
 20. en) War of 1812)
 21. en) War of the Pacific)
 22. en) Wounded Knee Massacre)

Asia، 49

مشرقی ایشیا، 17

 1. en) 1931 China floods)
 2. en) 1976 Tangshan earthquake)
 3. en) باکسر بغاوت)
 4. en) چین خانہ جنگی)
 5. ثقافتی انقلاب
 6. en) پہلی چین جاپانی جنگ)
 7. en) Great Leap Forward)
 8. en) Great Chinese Famine)
 9. en) Korean War)
 10. بحالی مییجی
 11. افیونی جنگیں
 12. en) Russo-Japanese War)
 13. en) دوسری چین-جاپانی جنگ)
 14. en) Taiping Rebellion)
 15. en) Tiananmen Square protests of 1989)
 16. en) Unequal treaty)
 17. en) شینہائی انقلاب)

جنوبی ایشیا، 8

 1. en) 1970 Bhola cyclone)
 2. جنگ آزادی بنگلہ دیش
 3. برطانوی راج
 4. en) جمہوریہ ہند کی تاریخ)
 5. ہندوستان کی تحریک آزادی
 6. جنگ آزادی ہند 1857ء
 7. پاک بھارت جنگ 1971ء
 8. تقسیم ہند

جنوب مشرقی ایشیا، 11

 1. en) جنوبی ايشيا ميں سونامی)
 2. ولندیزی شرق الہند
 3. فرانسیسی ہند چین
 4. en) Indonesian National Revolution)
 5. en) Nguyen dynasty)
 6. فلپائن پر امریکی قبضہ
 7. en) Philippine Revolution)
 8. en) Konbaung Dynasty)
 9. جنگ ویت نام
 10. en) Khmer Rouge)
 11. en) پہلی ہند چین جنگ)

مغرب Asia، 7

 1. ارمنی قتل عام
 2. en) Declaration of the Establishment of the State of Israel)
 3. en) Gulf War)
 4. en) Iraq War)
 5. en) Israeli–Palestinian conflict)
 6. ترک جنگ آزادی
 7. en) Young Turks)

مرکزی ایشیا وایران، 6

 1. ایران عراق جنگ
 2. انقلاب اسلامی ایران
 3. en) Persian Constitutional Revolution)
 4. en) افغانستان میں سوویت جنگ)
 5. en) War in Afghanistan)
 6. عظیم چالبازیاں

یورپ، 48

بنیادی s، 10

 1. آسٹریائی سلطنت
 2. آسٹریا-مجارستان
 3. en) Congress of Vienna)
 4. en) European integration)
 5. en) History of the European Union)
 6. مرگ انبوہ
 7. آہنی پردہ
 8. en) Revolutions of 1848)
 9. en) Treaty of Paris (1814))
 10. معاہدۂ ورسائے

Eastern یورپ، 21

 1. en) Balkan Wars)
 2. جنگ کریمیا
 3. چیکوسلوواکیہ
 4. en) French invasion of Russia)
 5. en) Great Purge)
 6. en) Greek War of Independence)
 7. en) Polish-Soviet War)
 8. en) Revolutions of 1989)
 9. en) Russian Civil War)
 10. سلطنت روس
 11. en) Russian Revolution of 1905)
 12. انقلاب روس
 13. en) Russo-Turkish War (1877–1878))
 14. en) Solidarity (Polish trade union))
 15. مشرقی اتحاد
 16. سوویت اتحاد
 17. en) Dissolution of the Soviet Union)
 18. en) Population transfer in the Soviet Union)
 19. گولاگ
 20. en) Holodomor)
 21. یوگوسلاویہ

مغرب یورپ، 17

 1. en) Belgian Revolution)
 2. دیوار برلن
 3. فرانسیسی جرمن جنگ 1870-71
 4. en) German Confederation)
 5. جرمن سلطنت
 6. جرمن اتحاد مکرر
 7. en) Irish Potato Famine)
 8. en) Italian unification)
 9. en) July Revolution)
 10. en) Napoleonic Wars)
 11. نازی جرمنی
 12. en) Nazi concentration camps)
 13. en) Paris Commune)
 14. پروشیا
 15. en) Spanish Civil War)
 16. en) Unification of Germany)
 17. en) Battle of Britain)

تاریخ سائنس وطرزیات، 16

تاریخ دیگر موضوعات، 14

معاون علوم تاریخ، 12


 1. en) )
 2. en) )